Людина, яка на початку ХХІ століття не буде вміти користуватися комп'ютером, уподобиться людині початку ХХ століття, яка не вміла ні писати, ні читати. В.М. Глушков

Працевлаштування  

   

Олімпіада для абітурієнтів  

 olimp

+20 балів при вступі

   

Розклад занять  

   

Підготовчі курси до ЗНО  

Distant

   

Наша кнопка  

<a href="http://www.ii.npu.edu.ua" target="_blank"><img border="0" src="http://www.ii.npu.edu.ua/images/logo_joomla15-ii_ua.png" width="50"/></a>

   

Хто на сайті  

На сайті 97 гостей та користувачі відсутні

   

Абітурієнту

Анкета майбутнього абітурієнта

   

 

alt
21 жовтня
Оcвіта:
  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2006 р.
Посада:
  доцент
Наукові ступені і звання:
   кандитат педагогічних наук
Дисципліни, які викладає:
  методи обчислень, основи інформатики, методика навчання інформатики в школі і у ВНЗі, ІКТ
В університеті працює:
  з 2009 р.
Кафедра:
  інформаційних технологій і програмування

 

У 1992 році пішла до першого класу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №260 м. Києва, яку закінчила із золотою медаллю у 2001 році.
У 2001 році вступила на фізико-математичний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, який закінчила з відзнакою у 2006 році, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» і кваліфікацію викладача математики, вчителя інформатики середнього загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня.
1 листопада 2006 року вступила до аспірантури Інституту інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 (теорія і методика навчання інформатики). Під керівництвом кандидата фіз.-мат. наук, професора Рамського Ю.С. 3 роки працювала над дисертаційним дослідженням на тему «Формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів інформатики у процесі навчання методів обчислень у педагогічному університеті», успішний захист якого відбувся 28 грудня 2010 року.
За цей час опубліковано 7 статей з теми дослідження, з них 6 у фахових наукових виданнях, взято участь у 4-х міжнародних, 6-ти всеукраїнських конференціях, 1-ї міжнародній науково-методичній дистанційної конференції, 1-му дистанційному науково-методичному семінарі.
 
Список опублікованих праць:
1. Рафальська М.В. Формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів інформатики у процесі навчання методів обчислень// Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія №2. Компютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць/ Редрада.– К.: НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2008.– №6 (13).– С.154-158.
2. Рафальська М.В. Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання курсу «Методи обчислень» у педагогічному ВНЗі// Зб. наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини./ Гол. ред.: Мартинюк М.Т.– Умань: СПД Жовтий, 2008.– Ч.4.– С. 94-102.
3. Рафальська М.В. Інтегровані уроки з математики та інформатики з використанням систем комп’ютерної математики// Комп’ютер у школі та сім’ї.– 2008 – №8 (72).– С.27-30.
4. Жалдак М.І., Рамський Ю.С., Рафальська М.В. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – №7(14). – С.3-10.
5. Мирослав Жалдак, Юрій Рамський, Марина Рафальська. Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті//Вища школа. – 2009. – №10. – С. 44-52.
6. Рафальська М.В. Організація процесу навчання методів обчислень у педагогічному університеті на основі використання засобів дистанційного навчання// Вища освіта України №3 (додаток 1) – 2009 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» – К.: Гнозис, 2009. – С. 458-465.
7. Рафальська М.В. Використання систем комп’ютерної алгебри при вивченні у ВНЗ емпіричних формул// Студентські фізико-математичні етюди. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2006. – №5. – С.117-126.
8. Рафальська Марина. Системи комп’ютерної математики як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів// Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 16-18 травня 2007 р.; У 6-ти томах/ Редкол.: Тимошенко І.І. та ін. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2007.– Т.6. – С. 148-150.
9. Рафальська М.В. Курс «Методи обчислень» у педагогічному ВНЗ в умовах компетентнісного підходу в освіті.//Інформаційні технології в освіті, науці і техніці/ Матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОН-2008: Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008.–140 с.
10. Рафальська М.В. Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання курсу «Методи обчислень» у педагогічному ВНЗі//Інформаційно-комунікаційні технології навчання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Умань: ПП. Жовтий, 2008. – 204 с.
11. Рафальська Марина. Досвід проведення лабораторних робіт з «Методів обчислень» з використанням систем комп’ютерної математики у педагогічному університеті// Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів ХII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 13-15 травня 2009 р.; У 2-х т./ Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – Т. 2. – С . 224-226.
12. Рафальська М.В. Навчання курсу «Методи обчислень» у педагогічному університеті в умовах широкого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій//Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології – 2009/ Матеріали V науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. – Донецьк, ДонНТУ – 2009. – С. 76-78.
13. Рафальська М.В. Комп’ютерні технології у навчанні математики// Евристика і дидактика математики/ Матеріали Міжнародної науково-методичної дистанційної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2009. – С. 110-112.
14. Рафальська М.В. Підготовка вчителя інформатики в умовах компетентнісного підходу в освіті// Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», 22-23 вересня 2009 р., м. Ялта. – Зб. Статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2009. – Ч.2. – С. 102-105.
15. Рафальська М.В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтенсифікації процесу навчання методів обчислень у педагогічному університеті// Эвристическое обучение математики. Материалы третей международной научно-методической конференции (1-3 октября 2009 г.). – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2009. – С. 168-169.
16. Рафальська М.В. Умови формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів інформатики у процесі навчання курсу «Методи обчислень»// Матеріали науково-методичного семінару «Інформаційні технології у навчальному процесі». – Одеса: Вид. ВМВ. – 2009. – С. 69-73.
17. Рафальська М.В. Організація процесу навчання курсу «методи обчислень» у педагогічному університеті в умовах інформатизації навчання// Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – 136 с.
18. Рафальська М.В. Підготовка компетентних фахівців в умовах інформатизації, глобалізації та інтелектуалізації суспільства// XI Міжнародна науково-практична конференція "Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського й еколого-економічні та гуманітарні проблеми регіонів": Тези доповідей – Кременчук: КДПУ імені Михайла Остроградського, 2009. – С. 39-40.
   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

e school     

   
© ALLROUNDER

Вхід